Hot Yoga Place, the Place to be!

Alleen voor vrouwen!

Gratis parkeren, elke dag geopend!                    

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1:

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en het naleven van de huisregels van Hot Yoga Place.

Deze huisregels zijn terug te vinden in onze studio en op onze website.

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De maandelijkse betalingen worden rond de 27ste van elke maand afgeschreven per automatische incasso. De betaling geschiedt dus vooraf.

Hier is een handtekening voor afgegeven.

Artikel 3:

Opzegging van het maand abonnement dient uiterlijk 1 kalender maand (voor de 1e van de maand) per mail of per aangetekende brief te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 hele maand.

Indien de deelneemster geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Hot Yoga Place behoudt zich het recht voor een nieuwe deelneemster te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelneemster in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Hot Yoga Place gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelneemster de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Hot Yoga Place alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelneemster onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelneemster het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal zij weer worden toegelaten.

Artikel 4:

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan haar gezondheid wordt de deelneemster geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Indien deelneemster onder medische behandeling is neemt zij contact op met behandelaar over het volgen van lessen bij Hot Yoga Place. Dit geldt ook voor deelneemsters die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

Hot Yoga Place kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.


Hot Yoga Place aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelneemster.


Hot Yoga Place is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelneemster.


Schade die door de deelneemster al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Hot Yoga Place, dienen te worden vergoed.

Artikel 5:


Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg tussen deelneemster en Hot Yoga Place het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. Hierbij dient wel een doktersverklaring te worden getoond.


Artikel 6:


Hot Yoga Place behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen via de website worden gecommuniceerd


Artikel 7:


Hot Yoga Place is gesloten op officiële feestdagen. Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantiedagen en weken al vanaf gehaald. Hier vallen onder alle nationale feestdagen, jaarlijks 2 weken (zomer)vakantie en de sluiting van kerstavond t/m nieuwjaarsdag. Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn. Dit wordt altijd ruim op tijd vermeld op de website en in de studio zelf.Artikel 8:


Hot Yoga Place behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.


Artikel 9:


Hot Yoga Place behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

0