top of page

PRIVACYVERKLARING

versie mei 2018

Hot Yoga Place, gevestigd aan de Moltzerhof 2 & 14 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.hotyogaplace.nl

Moltzerhof 2 & 14

3052 VA Rotterdam

+31649270963

Esther van 't Wout is de Functionaris Gegevensbescherming van Hot Yoga Place.

Zij is te bereiken via info@hotyogaplace.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hot Yoga Place verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam, adres, email adres en bankrekeningnummer en het type product / dienst welke is afgenomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Hot Yoga Place verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je voor- en achternaam: Omdat we jou moeten registreren als klant en omdat de naam gekoppeld is aan het produkt dat je van ons afneemt.

Adres , postcode en plaats: Omdat we deze gegevens willen gebruiken om inzicht in het klanten bestand te hebben zodat we de doelgroep kunnen bepalen. Dit is om het kunnen richten van promotionele en commerciële activiteiten.

Telefoon nummer: Om de klant te kunnen bereiken indien nodig voor informatie over de dienst of vragen met betrekking tot de verkochte dienst.

Emailadres: Om de klant te kunnen informeren over de betreffende diensten, nieuwsbrieven te kunnen versturen: nieuws over de dienst, informatie over het betreffende onderwerp waarover de dienst wordt afgenomen, en administratieve en financiële mededelingen en / of vragen. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.

Bankrekeningnummer: Om de gekochte dienst maandelijks te kunnen incasseren, zoals afgesproken in het getekende contract met de daarbij behorende algemene voorwaarden. En om eventueel iets terug te kunnen storten indien nodig.

Hot Yoga Place bewaart de persoonsgegevens van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Hot Yoga Place neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hot Yoga Place) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hot Yoga Place deelt de gegevens met de ING Bank waar Hot Yoga Place bij aangesloten is, om de afgenomen dienst / product financieel af te kunnen handelen en Hot Yoga Place deelt de persoonsgegevens met een online klantenbeheersysteem (Fitman). Dit klantenbeheersysteem is inzichtelijk door de beheerder en eigenaar van dit systeem.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hot Yoga Place gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hot Yoga Place en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hotyogaplace.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hot Yoga Place wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hot Yoga Place neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@hotyogaplace.nl

Hot Yoga Place bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijnen en reden:

Persoonsgegevens: bewaartermijn is altijd. Reden: Hot Yoga Place bewaart de persoonsgegevens van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Personalia: bewaartermijn is altijd. Reden: De naam is gekoppeld aan het afgenomen product. Hot Yoga Place bewaart deze personalia van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Adres: bewaartermijn is altijd. Reden: Omdat we deze gegevens willen gebruiken om inzicht in het klanten bestand te hebben zodat we de doelgroep kunnen bepalen. Dit is om het kunnen richten van promotionele en commerciële activiteiten.

Telefoonnummer: bewaartermijn is altijd. Reden: Om de klant te kunnen bereiken indien nodig voor informatie over de afgenomen dienst of vragen met betrekking tot de verkochte dienst.

Emailadres: bewaartermijn is altijd. Reden: Om de klant te kunnen informeren over de betreffende diensten, nieuwsbrieven te kunnen versturen: nieuws over de dienst, informatie over het betreffende onderwerp waarover de dienst wordt afgenomen, en administratieve en financiële mededelingen en / of vragen. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.

Bankrekeningnummer. Bewaartermijn: deze wordt na het beëindigen van de lopende dienst direct verwijderd uit het bank incasso systeem. Omdat het nummer zelf door de klant op het inschrijfformulier is gezet, en het inschrijfformulier wordt opgeslagen in een ordner van Hot Yoga Place, zal dit in deze ordner altijd worden bewaard.

Hot Yoga Place verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en verantwoordelijkheid voor jouw gegevens. Hot Yoga Place blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

bottom of page